Akademia Rodzica.Dysleksja.

W dniach 02-08.10.2017 obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji,  tym razem  pod hasłem "Uczeń z dysleksją też czyta książki". Jest to zatem odpowiedni moment, aby przybliżyć nieco to zagadnienie.

Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się  występujące u dzieci  w normie intelektualnej  ( a niekiedy nawet powyżej) spowodowane zaburzeniem funkcjonowania niektórych funkcji poznawczych i motorycznych.
Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).
Z uwagi na charakter trudności wyróżnimy:
dysortografię – dotyczącą trudności w poprawnym pisaniu pod kątem ortograficznym
dysgrafię – niski poziom graficzny pisma
dysleksję – rozumianą jak trudności w czytaniu

 oraz
dyskalkulię – dotyczącą specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych

  Dzieci z podejrzeniem dysleksji borykają się z wieloma problemami.
 Niekiedy mają opóźniony rozwój mowy, ruchu, trudności w  różnicowaniu  podobnych głosek, podobnych liter, trudności w poprawnym czytaniu, pisaniu, rozumieniu samodzielnie czytanych treści, koncentracją uwagi , orientacją w schemacie ciała i przestrzeni  itd.
 Nauka w szkole jest dla nich szczególnym wyzwaniem.
Zwykle to nie lenistwo ucznia, ale opisane trudności, nie pozwalają mu sprostać wymaganiom edukacyjnym na zadawalającym poziomie,  powodując  jednocześnie spadek motywacji do pracy.
Postawienie trafnej diagnozy i podjęcie systematycznej pracy jest zatem bardzo ważne.

 

W przypadku podejrzenia dysleksji u dziecka  rodzic powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy i nauczyciela języka polskiego, a także innych specjalistów (jeżeli już pracują
z dzieckiem). Poradnia wyznacza termin spotkania. Odbywa się rozmowa z rodzicem, analiza prac ucznia, badanie przeprowadzone przez pedagoga i psychologa.
Na tej podstawie na wniosek rodzica zostaje  wydana opinia,.Otrzymanie opinii o  dysleksji niesie za sobą pewne profity, (jak chociażby obowiązek dostosowania wymagań stawianych przez nauczycieli do zaleceń z niej wynikających), jednak zobowiązuje też ona do systematycznej pracy dziecka nad pokonywaniem trudności.

 

Podczas pracy  na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ( na które dziecko prawdopodobnie zostanie zakwalifikowane)  nauczyciel terapeuta będzie tak kierował pracą, by korygować zaburzone funkcje i rozwijać mocne  strony ucznia, stosując w tym celu szereg pomocy.
Duża część zajęć opiera się o specjalnie dobrane gry i zabawy tak, aby nie zniechęcać a wyzwalać pozytywne nastawienie.
(Zajęć tych nie można mylić z zajęciami edukacyjnymi a tym bardziej dydaktyczno- wyrównawczymi gdyż ich cele są diametralnie inne).

 

 

 

Bardzo ważna jest też systematyczna praca w domu. Odrabianie zadań domowych, codzienne czytanie, wykonywanie dodatkowych ćwiczeń.

 

Tylko rozumiejąc  specyfikę tych trudności oraz konieczność pracy nad nimi jesteśmy w stanie pomóc dziecku.
Dysleksja już dawno  „wyszła z cienia” i dziś już wiemy, że takie osoby jak Thomas Edison, Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Jacek Kuroń czy Jacek Żakowski są w gronie znanych osób
z dysleksją.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.ptd.edu.pl/

 

 
 
"