Nabór na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARZA SZKOŁY ORAZ SAMODZIELNEGO REFERENTA

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu ogłasza nabór na stanowisko pracy SEKRETARZ  SZKOŁY w wymiarze 6/8 etat.

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

    Zespól Szkolno –Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu

    84-220 Strzebielino Osiedle

    ul. M.C. Skłodowskiej 1

 

2.OKRESLENIE STANOWISKA:

   Prowadzenie sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu

  

3.WARUNKI ZATRUDNIENIA:

    Nabór dotyczy zatrudnienie od 01.07.2021r.

    Wymiar etatu :  6/8 etatu  30 godzin tygodniowo

    Umowa o pracę na czas nieokreślony z jednoczesnym zastrzeżeniem, ze umowa na czas   nieokreślony      jest poprzedzana umowami na czas określony .

 

4.WARUNKI NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,

·         spełnia wymagania określone w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych                   z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. z 2019r.poz.1282),

·         posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku  oraz 5-letni staż pracy,

·         preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa ,administracji lub ekonomii, udokumentowany  2- letni staż pracy na podanym stanowisku,                      

 • znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów  Prawa  oświatowego ,Kodeksu Pracy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych,                                                                      
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera pakietu biurowego Microsoft Office i sprawna obsługa poczty elektronicznej,
 • umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

WYMAGANIA DODATKOWE

 • obsługa programów  Sekretariat, i- Dziennik firmy VULCAN,
 • znajomość lub gotowość do szybkiego opanowania Systemu Informacji Oświatowej platformy internetowej,
 • umiejętność redagowania pism,
 • komunikatywność ,otwartość w kontaktach z interesantami,
 • samodzielność i staranność w wykonywaniu obowiązków,                               
 • odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA

 • prowadzenie dokumentacji sekretariatu (księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci) zgodnie                             z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw uczniowskich,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia)
 • prowadzenie dokumentacji dot. wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów,
 • obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów do klasy pierwszej i przedszkola,
 • zakładanie arkuszy ocen dla uczniów  klas pierwszych ,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie duplikatów świadectw, zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestrów zaświadczeń  oraz wydanych legitymacji,
 • przygotowanie korespondencji służbowej, dokumentów analiz,
 • przygotowanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
 • archiwizacja dokumentów na danym stanowisku,
 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, organizacja  właściwego obiegu dokumentów, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną ,przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie poczty,
 • bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją, rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowej (lub pośredniczenie w kontaktach z pracownikami)
 • prowadzenie kasy,

INFORMACJA O WARUNKACH  PRACY NA STANOWISKU

 • stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, kopiarkę, niszczarkę, pomieszczenie usytuowane na parterze szkoły, nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej ,
 • wysiłek głównie umysłowy ,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • informacje o których mowa w art.221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy                     ( Dz. U. z 2020 r.,poz.1320),tj. imię(imiona) i nazwisko , datę urodzenia, dane służące  do kontaktowania się z kandydatem(np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopia ewentualnych świadectw pracy,
 • kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kandydat, który zamierza  skorzystać z uprawnienia , o których mowa w art.13a ustawy z dnia 21listopada 2008 o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • podpisanie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony                     w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21listopadw 2008 r.                                  o pracownikach samorządowych, opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie,

Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

·         Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie osobiście

 w sekretariacie Zespołu Szkolno –Przedszkolnym w Strzebielinie 0siedluod poniedziałku               do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 20 maja 2021r. do godziny 12.00 lub przesłać pocztą pod adres: Zespół Szkolno Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu  84-220 Strzebielino - Osiedle ul. M. C. Skłodowskiej 1 z dopiskiem: na kopercie „Oferta na stanowisko – Sekretarz szkoły”.

·         Aplikacje które wpłyną do Zespoły Szkolno –Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane(dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko ci kandydaci ,którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego www.spstrzebielino.pl  w zakładce  Nabór na wolne stanowiska pracy.

·         Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych.

·         Dokumenty  pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty. Nie odsyłamy dokumentów kandydatów. Po upływie wskazanego okresu, nieodebrane przez kandydatów  dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 • O decyzji komisji zostanie powiadomiony jedynie wybrany przez nią kandydat. Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie szkoły w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru. Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.

·         Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:

- Dnia 26.05.2021r. wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.                                                                            –Dnia 27.05.2021r.przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

 

·         Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki do Ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3                                                                                                                           Teresa Hinc

                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                                                  w Strzebielinie Osiedlu

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu ogłasza nabór na stanowisko pracy SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 6/8 etatu.

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

 

    Zespól Szkolno –Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu

 

    84-220 Strzebielino Osiedle

 

    ul. M.C. Skłodowskiej 1  tel.58/6762591.

 

 

 

2.OKRESLENIE STANOWISKA:

 

   Samodzielny referent  - obowiązki intendenta

 

  

 

3.WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

    Nabór dotyczy zatrudnienie od 14.06.2021r.

 

    Wymiar etatu :  6/8 etatu  30 godzin tygodniowo

 

    Umowa o pracę na czas nieokreślony z jednoczesnym zastrzeżeniem, ze umowa na czas nieokreślony    jest poprzedzana umowami na czas określony.

 

 

 

4.WARUNKI NIEZBĘDNE:

 

 • obywatelstwo polskie,

 

·         spełnia wymagania określone w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych                   z dnia 21 listopada 2008r.(Dz. U. z 2019r.poz.1282),

 

·         posiada wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, dodatkowo punktowane o profilu  w kierunku dietetyka, technologii żywności                   i żywienia , technik usług gastronomicznych, technik żywienia,

 

·         posiada co najmniej 4-letnią praktykę zawodową dla wykształcenia średniego oraz                              co najmniej 2-letnią praktykę zawodową dla wykształcenia wyższego,                       

 

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej                               w szczególności dotyczących, Prawo zamówień publicznych  , Ustawa o ochronie danych osobowych ,  Kodeks Pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie,               zadań na stanowisku samodzielnego referenta,
 • umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy,
 • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości                              i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,
 • znajomość zasad żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych                                                    w przeprowadzaniu  przetargu na żywność.
 • znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH  OBOWIAZKÓW INTENDENTA

 

 • zaopatrywanie kuchni szkolnej w potrzebne produkty żywieniowe i gospodarcze                               (składanie zamówień u kontrahentów, dokonywanie zakupów),
 • sporządzanie kalkulacji stawek żywieniowych,
 • sporządzanie raportów żywieniowych oraz ich terminowe przedkładanie                                                      w księgowości szkoły,
 • przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawy żywności do stołówki szkolnej zgodnie              z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie jadłospisów zgodnych z normalni żywienia,
 • przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie                                                z procedurami HACCP,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów  - obsługa programu stołówka, magazyn,
 • terminowe rozliczanie odpłatności za żywienie, dzieci w szkole i przedszkolu,
 • utrzymywanie magazynu środków żywności w należytym stanie sanitarno-porządkowym,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycach i Luzinie,
 • przychód i rozchód zużycia środków czystości na terenie szkoły i przekazywanie                                        ich do księgowości szkoły,
 • czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej,
 •  prowadzenie ksiąg inwentarzowych organizacja inwentaryzacji  rocznej, zinwentaryzowanie             i oznakowanie sprzętu szkolnego.

 

INFORMACJA O WARUNKACH  PRACY NA STANOWISKU

 

 • stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, kopiarkę, niszczarkę, pomieszczenie usytuowane na parterze szkoły, nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej ,
 • wysiłek głównie umysłowy ,

 

WYMAGANE DOKUMEN

 

 • informacje o których mowa w art.221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy                     (. Dz. U. z 2020r.,poz.1320),tj. imię(imiona) i nazwisko , datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem(np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopia ewentualnych świadectw pracy,
 • kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • Kandydat, który zamierza  skorzystać z uprawnienia , o których mowa w art.13a ustawy                  z dnia 21listopada 2008 o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz                   z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,.
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • podpisanie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony                      w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 21listopada 2008 r.                                  o pracownikach samorządowych, opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie,

 

Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą                            „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętej kopercie osobiście

 

 w sekretariacie Zespołu Szkolno –Przedszkolnym w Strzebielinie 0siedluod poniedziałku               do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 20 maja 2021r. do godziny 12.00 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu  84-220 Strzebielino - Osiedle ul. M. C. Skłodowskiej 1 z dopiskiem: na kopercie „Oferta na stanowisko – Samodzielny referent”.

 

 

 

Aplikacje które wpłyną do Zespoły Szkolno –Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane(dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego www.spstrzebielino.pl  w zakładce  Nabór na wolne stanowiska pracy.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty  pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty. Nie odsyłamy dokumentów kandydatów. Po upływie wskazanego okresu nieodebranie dokumentów przez kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone.                                                                                       O decyzji komisji zostanie powiadomiony jedynie wybrany przez nią kandydat.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:

 

-Dnia 26.05.2021r. wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.                                                                            –Dnia 28.05.2021r.przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

 

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załączniki do Ogłoszenia:                                                       

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3                                                                                                                       

 Teresa Hinc

 Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Strzebielinie Osiedlu

 

 

 

 
 
"