ŚWIĄTECZNY TURNIEJ AMATORSKIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR DYREKTORA

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

 

 

I. Cele turnieju:

1. Zapobieganie negatywnym skutkom pandemii.

2. Popularyzacja siatkówki wśród uczniów szkół wiejskich oraz mieszkańców Strzebielina i okolic.

3. Podnoszenie sprawności fizycznej.

4. Zapoznanie uczniów z zasadami kulturalnego kibicowania i zasadami fair play na boisku.

5. Integracja społeczna mieszkańców Strzebielina i okolic.

 

II. Organizator:

1. Nauczyciele wychowania fizycznego – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu.

 

III. Miejsce i termin:

1. Sala gimnastyczna – ZS-P, ul. M.C- Skłodowskiej 1, Strzebielino Osiedle.

2. Termin: 11.12.2021 r., rozpoczęcie: Kategoria: Uczniowie szkoły podstawowej o godz. 10.00, Kategoria: OPEN o godzinie 12:00

 

IV. Uczestnicy:

1. Turniej podzielony jest na dwie kategorie: Uczniowie szkoły podstawowej oraz kategoria OPEN.

2. W turnieju mogą brać udział zespoły damsko - męskie złożone z zawodników w liczbie:

- Kategoria Uczniów szkoły podstawowej: 4+1 rezerwowy (MINI SIATKÓWKA 4x4),

- Kategoria OPEN: 6+2 rezerwowych

3. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nieposiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.

4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

5. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu lub organizacji zespołu powoduje dyskwalifikację drużyny – decyduje organizator.

6. W turnieju mogą brać udział drużyny, które do dnia 09.12.2021r. wypełnią zgłoszenie zespołu
(załącznik nr 1) oświadczenie COVID (załącznik 4) i prześlą je na adres e-mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczniowie zgłoszenia wraz z zgodą rodzica (załącznik 2) oraz oświadczeniem COVID (załącznik 3) , przynoszą do nauczycieli wf do dnia 09.12.2021r.

 

V. Szczegółowy program turnieju, długość i liczbę setów będą zależały od liczby zespołów, które zgłoszą się do rozgrywek, zostanie przedstawiony w dniu zawodów.

 

VI. Rozgrywki:

1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.

2. Mecze sędziują nauczyciele wychowania fizycznego przydzieleni do poszczególnych rozgrywek
na początku turnieju.

 

VII. Nagrody

Pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary.

 

 

 

 

VIII. Ustalenia organizacyjne:

 

1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.

2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.

5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania energetyków alkoholu oraz papierosów (w tym e-papierosów) podczas turnieju. Niezastosowanie się do tego punktu jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.

7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.

8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych – dot. gazetki szkolnej i strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu.

 

IX. Obowiązki drużyn i zawodników:

1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Drużynę obowiązuje posiadanie strojów sportowych i obuwie sportowe.

3. Drużyna musi posiadać kapitana.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów.

5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play".

6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego.

7. Zawodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz innych postanowień dotyczących m.in. organizacji zaplecza, szatni, miejsc wydzielonych, organizacji otwarcia, zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

 

X. Widownia:

Widownię mogą tworzyć: uczniowie i rodziny osób biorących udział w turnieju.
w nie większej liczbie niż 30 osób. Mile widziane transparenty i inne formy dopingu zgodne z kulturalnym zachowaniem się na tego typu imprezach.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych
z organizacją i przebiegiem turnieju.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów:

Andrzej Sławikowski pod numerem Tel.: 509577668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Zgłoszenie do turnieju piłki siatkowej

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie posiadam przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu. Zapoznałem się z treścią regulaminu przedstawionego przez organizatora i w całości go akceptuję.

 

Nazwa Drużyny : ………………………………………………………………

 

Lista zawodników :

 

L.p.

Czytelne imię
i nazwisko:

Czytelny podpis:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

.. ……………………………….

Data i podpis kapitana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

Zgoda rodzica

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………,

w turnieju piłki siatkowej, organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Osiedlu.

Turniej odbędzie się dnia 11.12.2021, o godzinie 10:00, na sali gimnastycznej ZS-P.

Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu przez moje dziecko, oraz zapoznałem się z treścią regulaminu przedstawionego przez organizatora i w całości go akceptuję.

 

 

………………………………………… …………………………………..

(miejscowość, data) (podpis)

 

 

 

Nazwa Drużyny : ………………………………………………………………

 

Lista zawodników :

 

L.p.

Czytelne imię
i nazwisko:

Czytelny podpis:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

.. ……………………………….

Data i podpis kapitana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI RYZYKA ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ KROPELKOWĄ

Podczas przebywania na Turnieju Amatorskiej Piłki Siatkowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie Osiedlu w dniu 11.12.2021r. pomimo zastosowania procedur oraz środków zalecanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2, lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rodzic dziecka ( i/lub jego prawny opiekun) rozumie oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym rodzinę ). Rodzic rozumie również, iż podczas turnieju może dojść do powyższego zakażenia, pomimo stosowania zalecanych procedur i środków ochronnych.

OŚWIADCZAM, że jestem świadoma/y opisanego powyżej ryzyka podczas przebywania na turnieju .

ŚWIADOMIE decyduję się na turniej i odstępuję od wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z w/w zakażeniami wobec organizatorów.

 

………………………………………………...

Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI RYZYKA ZAKAŻENIA PATOGENAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ KROPELKOWĄ

 

Podczas przebywania na Turnieju Amatorskiej Piłki Siatkowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie Osiedlu w dniu 11.12.2021r. pomimo zastosowania procedur oraz środków zalecanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2, lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rozumiem oraz w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, ryzyko powikłań COVID-19, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym rodzinę ).

Rozumiem również, iż podczas turnieju może dojść do powyższego zakażenia, pomimo stosowania zalecanych procedur i środków ochronnych.

OŚWIADCZAM, że jestem świadoma/y opisanego powyżej ryzyka podczas przebywania na turnieju który odbywa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzebielinie Osiedlu

ŚWIADOMIE decyduję się na turniej i odstępuję od wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z w/w zakażeniami wobec organizatorów.

 

………………………………………………...

Data i czytelny podpis