Pomimo ograniczeń związanych z pandemią i w przeważającej mierze nauczania zdalnego,  minione dwa miesiące obfitowały w wydarzenia zachęcające do rozsądnego i bezpiecznego korzystania z możliwości cyfrowych. Na gazetkach szkolnych pojawiły się materiały informacyjne, a wychowawcom został przekazany  link do padletu, w którym znajdowały  się  opracowane przez panie psycholog i pedagog treści związane z bezpieczeństwem w sieci,skierowane do dzieci ( z podziałem na grupy wiekowe), rodziców i nauczycieli .Uczestniczono w licznych   webinarach   Polskiego Centrum Safer Internet. Przeprowadzono  konkurs na rodzinny spot reklamowy „Gdy rodzina trzyma się razem, nie potrzeba innych wrażeń”,  którego celem była promocja życia wolnego od używek i wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu bez sięgania po „ekrany” . Ogłoszono również konkurs na plakat / ulotkę dotyczącą  bezpieczeństwa w Internecie. Podczas zajęć wychowawczych podejmowano tematykę związaną z bezpieczeństwem w sieci i krzewiono idee życia offline.
W klasach ósmych pedagog  przeprowadziła  zajęcia nt. hejtu w ramach akcji – pomarańczowe sznurówki Orange  #jestnaswiecej.
Weekend 27 – 28 lutego ogłosiliśmy  weekendem offline i za pośrednictwem wychowawców, oraz informacji na profilu fb szkoły zachęcaliśmy  uczniów do udziału w tej akcji https://offlinechallenge.pl/ , a następnie do rozmowy na temat wniosków wypływających z tego doświadczenia.

Nauczyciele klas 1-3 ( w miarę możliwości)  organizowali  „ tydzień  zabaw naszych rodziców” , podczas którego  dzieci dowiadywały  się, w co bawili się ich rodzice, prezentowali  to  w klasie i  zachęcali   innych do tej formy aktywności.

Podczas zajęć  informatyki  jeszcze dobitniej podkreślano   tematykę bezpieczeństwa  w sieci. W ramach szkolnej  akcji " zamiast hejtować będę lajkować" umożliwiono uczniom  i nauczycielom  przesyłanie  sobie wzajemnie życzliwych  anonimowych pozdrowień  ( w rolę listonoszy wcielili się wybrani nauczyciele).

Całość wydarzenia urozmaiciła czas naszej zdalnej rzeczywistości i zachęciła do podejmowania kolejnych  tego typu działań w przyszłości.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki za ufundowanie nagród.