Udzielanie Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jednym z zadań szkoły realizowanych w ciągu całego roku szkolnego, zarówno podczas  bieżącej pracy z uczniem ( przez nauczycieli przedmiotów) jak i poprzez różnego typu zajęcia, spotkania indywidualne i grupowe ( przez specjalistów zatrudnionych w szkole) oraz przez instytucje współpracujące ze szkołą np.: Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Z mocy prawnej reguluje to rozporządzenie wydane w 2017r w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach, do którego w kolejnych latach wprowadzone zostały  „drobne zmiany”.

Celem podejmowanych działań jest m.in.; rozpoznawanie indywidualnych możliwości ucznia oraz  jego potencjału, stwarzanie możliwości do wszechstronnego rozwoju i aktywnego udziału w życiu szkoły, klasy profilaktyka zdrowia, oraz wsparcie w sytuacjach trudnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców w szkole zatrudniony jest pedagog, pedagog specjalny oraz psycholog.
 
Ponadto oferujemy wsparcie ze strony doradcy zawodowego, logopedy, terapeuty pedagogicznego.

Dla uczniów organizowane są różnego typu zajęcia terapeutyczne oraz rozwijające, dydaktyczno -wyrównawcze, pogadanki, prelekcje oraz realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych.

Rodziców zapraszamy na warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze w ramach "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" oraz spotkania informacyjne, warsztaty, a także  indywidualne spotkania w ramach godzin dyżurów nauczycieli i specjalistów.

 

Sprawdź też jak pomóc własnemu dziecku w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym