Szanowni Państwo
Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami.

Udział w nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wyniki będą istotne
w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku informuję, że:

Na ten rok szkolny zostały wyznaczone następujące terminy przeprowadzenia egzaminu:
24 maja 2022r– od godziny 9.00 - język polski (120 minut)
25 maja 2022r– od godziny 9.00 matematyka (100 minut)
26 maja 2022r - od godziny 9.00 język obcy nowożytny (90 minut)

Jeżeli z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, wówczas przewidziano termin dodatkowy - 13, 14 i 15 czerwca 2022 roku

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.


Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
Aby zminimalizować stres i przygotować uczniów do tej formy sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności w trakcie roku szkolnego, wzorem lat ubiegłych zamierzamy przeprowadzić egzaminy próbne, o terminie których zostaniecie Państwo poinformowani.
Ważną informacją jest również to , że do 30 września rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. ( Stosowne formularze udostępniali wychowawcy podczas zebrań w dniu 16.09)
Jesteśmy również zobligowani, do poinformowania Państwa o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, które może nastąpić na podstawie:
a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
f. pozytywnej opinii rady pedagogicznej w przypadku uczniów: objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt d i opinię o której mowa w pkt e przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.
Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów: a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera b. słabowidzących c. niewidomych d. słabosłyszących i niesłyszących e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim f. z afazją g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

W zależności od podstawy dostosowania może ono uwzględniać m.in: przedłużenie czasu, uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych), umożliwienia korzystania ze słownika dwujęzycznego, zapisywania odpowiedzi do zadań na komputerze
Ponadto w jeżeli w toku edukacji uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego został wdrożony do współpracy z nauczycielem specjalistą w niektórych przypadkach możliwe jest korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów

Więcej szczegółowych znajdziecie Państwo w
Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=informacje-o-egzaminie-osmoklasisty